STADGAR

                              

Justerade på årsmöte 2009

 

§ 1            Föreningens namn skall vara Sjuskärets Långfärdsskridskoklubb.

§ 2            Verksamheten skall vara ledarledd långfärdsskridskoåkning.

§ 3            Målsättningen för medlemskap är visat intresse att praktiskt utöva föreningens verksamhet.

                 Verksamheten utövas under eget ansvar.

                 Vem som är behörig medlem framgår av föreningens matrikel.

§ 4            Enskild medlem äger ej rätt att göra anspråk på föreningens nuvarande eller framtida egendom.

§ 5a          Kallelse till årsmötet skall utfärdas via E-mail minst  3 veckor innan mötet äger rum.

   5b          Val av protokolljusterare och rösträknare.

   5c           Styrelsens redogörelse för gångna årets förvaltning inkl. resultat- & balans-räkning .

   5d          Revisors berättelse och fastställande av ansvarsfrihet.

   5e           Fastställande av budget.

   5f            Val av ny styrelse :   ordförande samt 4 ordinarie ledamöter.  Av dessa 5 skall 2 väljas på 2 år och resterande 3 på 1 år. 

                 Vidare skall 2 suppleanter väljas, 1 på 2 år och 1 på 1 år.

   5g          Val av 2 revisorer på 1 år.

   5h          Val av valberedning :  2 ledamöter.

   5i           Årsmötet skall äga rum senast 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

§ 6            Varje medlem äger 1 röst. 

                 Endast närvarande medlemmar äger rösträtt.  Densamma kan ej överlåtas på ombud.

                 All röstning sker med acklamation om inte annat beslutas och majoritetsbeslut gäller.

                 Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal.

§ 7            Styrelsen skall bestå av 5 st ledamöter och är beslutsmässig vid min.  3    närvarande.

                 Under aktiv vintersäsong skall 1 sammanträde per kvartal hållas.

                 Protokoll skall föras.

                 Styrelsen äger rätt att kalla till särskilda medlemsmöten.

§ 8            Räkenskapsår =      1  maj  -  30 april.

§ 9            Firman tecknas av ordföranden och ytterligare en styrelseledamot, var för sig eller tillsammans.

§ 10          Styrelsen äger ej rätt till större transaktioner, typ köp eller försäljning av mark eller
fastigheter eller givande eller upptagande av lån utan att detta beslutats av årsmötet.

§ 11          Upplösning av föreningen måste fattas på två medlemsmöten, varav ett årsmöte. 
Minst en månad skall förflyta mellan dessa möten.
Beslut skall omfatta 2/3 - majoritet.                                              

I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas
till befrämjande av långfärdsskridskoåkning.

§ 12          Stadgeändring beslutas endast av årsmöte och då med 2/3-majoritet.
Ändringsförslag tillställes styrelsen senast 2 månader innan årsmötet äger rum.
Styrelsen presenterar förslaget tillsammans med eget utlåtande.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤